Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:

 1. aktualne, tj. z datą do max 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
 2. dowody osobiste,
 3. ostatnie świadectwo katechizacji,
 4. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.


Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z:

 • metryką chrztu z datą nie przekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
 • świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy)
 • informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana
 • dowodami osobistymi,
 • danymi z dowodów osobistych świadków,
 • wdowcy - z metryką zgonu współmałżonka,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące.